Regulamin usług | Pozycjonusz.pl

Sprawdź nasze promocje w kwietniu wszystkie pakiety Google Ads taniej nawet o 40%!

Oceń
(0/5)

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POZYCJONUSZ.PL
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.pozycjonusz.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez POZYCJONUSZ Sp. z o.o. pod adresem ul. J.K. Branickiego 17B, 15-085 Białystok, zwanego dalej Usługodawcą.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@pozycjonusz.pl oraz telefonicznie.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej https://www.pozycjonusz.pl/, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i Usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – POZYCJONUSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 17B, 15-085 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989079, NIP: 9662167057, reprezentowana przez Zarząd w osobach
1) Patryk Chlabicz
Uprawnionego do reprezentacji spółki zgodnie z aktualnym odpisem z KRS

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie https://www.pozycjonusz.pl/, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonywać Zamówień Płatnych Usług oferowanych przez Usługodawcę oraz innych Usług, a także przeglądać inne informacje dostępne w Serwisie;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca, który może dokonywać zamówienia Usług Usługodawcy, jak również przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem;

Klient – Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą Umowę świadczenia Płatnej Usługi w związku z czym otrzymał dostęp do Konta;

Dodanie strony do katalogów – Płatna Usługa polegająca w szczególności na dodaniu strony do uzgodnionej ilości katalogów, w wybranej przez Użytkownika kategorii katalogów;

Pisanie postów na forach internetowych – Płatna Usługa polegająca w szczególności na napisaniu określonej ilości postów z linkiem prowadzącym do strony Użytkownika, na uzgodnionej liczbie forów internetowych;

Dodanie ogłoszeń – Płatna Usługa polegająca w szczególności na dodaniu uzgodnionej ilości ogłoszeń z linkiem prowadzącym do strony Użytkownika;

Utworzenie profili w serwisach lub na forach internetowych – Płatna Usługa polegająca w szczególności na utworzeniu uzgodnionej ilości profili z linkiem prowadzącym do strony Użytkownika w serwisach lub forach internetowych;

Publikacja artykułów sponsorowanych – Płatna Usługa polegająca w szczególności na publikacji uzgodnionej liczbie artykułów sponsorowanych z linkiem prowadzącym do strony Użytkownika;

Formularz Zamówienia – określona co do formy przez Usługodawcę, podstrona Serwisu polegająca na wypełnieniu wskazanych przez Usługodawcę pól, pozwalająca na wysłanie przez Użytkownika Usługodawcy oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy zakupu prezentowanych przez Usługodawcę Płatnych Usług;

Cennik – ustalone przez Usługodawcę opłaty za świadczenie Usługi prezentowanej w Serwisie. Ceny wyświetlane w Serwisie są cenami brutto;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia Usług w ramach wybranej przez Użytkownika Płatnej Usługi;

Umowa – Umowa o świadczenie Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem/Klientem;

Usługi – Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Płatne Usługi – Usługi za których wykonanie przewidziano opłatę zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronach Serwisu;

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Panel Klienta – wyodrębniona część Serwisu w ramach, której Klient może logować się do swojego Konta, przeglądać dane dotyczące zamówionej Płatnej Usługi oraz dokonywać innych operacji zgodnych z jego przeznaczeniem;

Link – w technologiach komputerowych, inaczej hiperłącze – element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, bądź różnymi miejscami w tym samym dokumencie (odsyłacz do innego pliku);

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Działalność Serwisu polega na udzieleniu Użytkownikowi możliwości wysłania Usługodawcy oświadczenia woli prowadzącego bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia Usług w ramach wybranej przez Użytkownika Płatnej Usługi wyświetlanej na stronach Serwisu, przeglądania informacji o Płatnych Usługach oraz innych dostępnych na stronach Serwisu informacji, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

o Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
o Dostęp do poczty elektronicznej,
o Przeglądarka internetowa,
o Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

§4 USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

a. Bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie informacji o dostępnych Płatnych Usługach,
b. Bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,
c. Bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter,
d. Bezpłatne udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
e. Bezpłatne udostępnianie chatu umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
f. Płatne Dodanie strony do katalogów,
g. Płatne Pisanie postów na forach internetowych,
h. Płatne Dodanie ogłoszeń,
i. Płatne Utworzenie profili w serwisach lub na forach internetowych,
j. Płatny Audyt linków.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w §5 i 6 Regulaminu, przy czym Umowa:

a. o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
b. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §5.
c. o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
d. o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
e. o świadczenie Usługi polegającej na udostępnieniu chatu umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
f. o świadczenie Usługi Dodania strony do katalogów jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu na zasadach określonych w §6.
g. o świadczenie Usługi Pisania postów na forach internetowych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu na zasadach określonych w §6.
h. o świadczenie Usługi Dodania ogłoszeń jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu na zasadach określonych w §6.
i. o świadczenie Usługi Utworzenia profili w serwisach lub na forach internetowych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu na zasadach określonych w §6.
j. o świadczenie Usługi Audytu linków jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu na zasadach określonych w §6.

4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

5. Oferowane Linki przez Usługodawcę nie są Linkami abonamentowymi. Usługodawca nie usuwa Linków. W przypadku serwisu usuniętego z sieci, Link również znika. Usługodawca udziela 3 miesięcznej gwarancji na pozyskane Linki z wyjątkiem Dodania ogłoszeń, gdzie udzielona gwarancja obejmuje 1 miesiąc.

§5 KONTO

1. Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności dostępu do danych Klienta, w tym informacji o stanie realizacji Zamówienia, znajdujących się w Panelu Klienta wymaga zalogowania się do Konta.

2. W celu zalogowania się do Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz hasło dostępowe otrzymane od Usługodawcy.

3. Hasło dostępowe przydziela Usługodawca Klientowi, który dokonał w Serwisie po raz pierwszy Zamówienia wybranej Płatnej Usługi. W celu uzyskania hasła dostępowego Klient wypełnia formularz generowania hasła w Panelu Klienta. Usługodawca przesyła na podany adres e-mail hasło dostępowe do Konta.

4. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, wszelkich czynności w ramach Serwisu, w tym zalogowania się do Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

5. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@pozycjonusz.pl. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta.

6. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w sposób określony w ustępie powyżej.

7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

8. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego podczas składania Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Usługodawca dokonuje aktualizacji danych Klienta zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami.

9. Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Klientem lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.

§6 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE PŁATNYCH USŁUG

1. Informacje o Płatnych Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Płatnej Usługi będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.

4. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje od poniedziałku do piątku oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien:

a. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy nazwę Płatnej Usługi spośród podanych na stronie internetowej Serwisu,
b. formę płatności spośród sposobów płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy świadczenia Płatnej Usługi pociąga za sobą obowiązek zapłaty, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa świadczenia Płatnej Usługi.

6. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Usług wraz z podatkami, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu z Usługodawcą oraz jego danych rejestrowych,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. danych kontaktowych Użytkownika,
f. Regulaminu,
g. że zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za złożone Zamówienie,
h. pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z jego wzorem,
i. zgodzie na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, skutkujące utratą prawa do odstąpienia.

7. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy, a także oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia.

8. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

9. Przedsiębiorcy przed złożeniem Zamówienia w Serwisie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej obowiązani są zapoznać się z Regulaminem.

10. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.

11. Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

12. Umowa świadczenia Płatnej Usługi zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

13. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

14. Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia lub w wiadomości przesłanej do Usługodawcy w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

15. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

16. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. Umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. Umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. Umowy w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
h. Umowy w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub rzeczy;
i. Umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. Umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
k. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. Umowy o świadczenie Usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, Usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
m. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

17. Umowy o świadczenie Płatnych Usług są zawierane na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą ich wykonania przez Usługodawcę.

18. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

19. Usługodawca i Klient mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Płatnych Usług w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy.

3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za brak akceptacji przez moderatorów wpisów dotyczących stron rażąco nieprofesjonalnie wykonanych, w języku innym niż polski oraz o następującej tematyce:

 • erotyka
 • pornografia
 • hazard
 • zakłady bukmacherskie
 • leki i suplementy niezatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia
 • sterydy anaboliczne
 • produkty zawierające efedrynę
 • broń i ładunki wybuchowe
 • alkohol
 • narkotyki
 • CBD
 • kryptowaluty
 • streaming audio/video
 • stron promujących nienawiść
 • stron niezgodnych z polskim prawem
 • innych kontrowersyjnych stron

§8 SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny wyświetlanych Płatnych Usług są podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Płatność jest realizowana za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy).

3. Za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności wskazanych w Regulaminie kwot będą dokonywane również zwroty wpłaconych przez Użytkowników kwot.

4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Płatnych Usług informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. W przypadku braku płatności przez Przedsiębiorcę w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Usługodawca może rozwiązać Umowę z Przedsiębiorcą w trybie natychmiastowym.

§9 REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. J.K. Branickiego 17B, 15-085 Białystok, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: kontakt@pozycjonusz.pl.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr./.

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W stosunku do Przedsiębiorców Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

2. Usługodawca nie odpowiada wobec Przedsiębiorcy za przerwy w dostępie do Serwisu.

3. Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu.

4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Konsument zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

5. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.