Polityka prywatności - Pozycjonusz
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

POZYCJONUSZ Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów. Dlatego też, wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

POZYCJONUSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 17B, 15-085 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989079, NIP: 9662167057, reprezentowana przez Zarząd w osobach

 1. Patryk Chlabicz

Uprawnionego do reprezentacji spółki zgodnie z aktualnym odpisem z KRS

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r),
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  3. przeprowadzenia akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  4. przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną, obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  5. prawidłowego działania strony internetowej oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Oznacza to w szczególności:
   – prowadzenie badań statystycznych,
   – rozpatrywanie reklamacji,
   – dochodzenie ewentualnych roszczeń,
  7. w innych celach – dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 2. podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
  1. wykonanie umowy(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,
  3. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: podmioty uczestniczące w realizacji usługi, wspomagające obsługę użytkowników strony internetowej Administratora lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów. Pana/Pani dane zostaną udostępnione także podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, czyli takim, które zajmują się także obsługą rachunkową Administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  • do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych,
  • do momentu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażona została zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także przy prowadzeniu przyszłych rekrutacji na dane stanowisko,
  • do zakończenia trwania akcji marketingowej, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych,
  • do zakończenia świadczenia usług, obsługi reklamacji,
  • do chwili przesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
  • do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią,
  • do momentu cofnięcia udzielonych zgód,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 7. podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Pana/Pani, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zależy od uzyskania odpowiedniej zgody. Niepodanie danych osobowych, które są obligatoryjne będzie skutkować niemożliwością zawarcia umowy lub złożenia zapytania ofertowego.
 8. Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL.Administrator  zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: kontakt@pozycjonusz.pllub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.